Darmowa dostawa powyżej 200zł
Masz pytania? Zadzwoń
zapraszamy PN - PT od 9 do 17
Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej, dlatego nasza strona może nie działać poprawnie na Twoim komputerze. Sugerujemy zainstalować jedną z popularnych przeglądarek.

Nowości 20% taniej

Zasmakuj w nowościach!

Regulamin Promocji „Nowości 20% taniej”

§ I. Organizator Promocji

1. Promocja „Nowości 20% taniej”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Benedictus-Memes sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Benedyktyńskiej 37, NIP 6762464907, Regon 122863376 - właściciela sklepu internetowego produktybenedyktynskie.com.pl.

2. Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy klientem sklepu online "produktybenedyktynskie.com.pl" a jego pracownikami.

3. Benedictus-Memes sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.

 

§ II. Czas trwania Promocji

Promocja trwa od dnia 24.11.2014 r. do dnia 06.12.2014 r. włącznie.

 

§ III. Uczestnictwo w Promocji

1. Promocja przeznaczona jest dla klientów sklepu internetowego, przez których w niniejszym Regulaminie rozumie się zarejestrowanych użytkowników sklepu produktybenedyktynskie.com.pl zwanych Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a) w okresie trwania Promocji dokonają zakupu nowości w sklepie internetowym z wyłączeniem wódek.

b) kupujący musi być zalogowany w sklepie online produktybenedyktynskie.com.pl w trakcie dokonywania zakupów - tylko wtedy ceny wybranych produktów pomniejszone są o 20%.

 

§ IV. Zasady Promocji

1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki, określone w § III, otrzymuję rabat na wybrane produkty oznaczone jako nowość w systemie.

2. Wysokość rabatu wynosi 20% ceny ustalonej dla niezarejestrowanych i niezalogowanych klientów.

3. Promocja nie dotyczy wódek w ofercie sklepu produktybenedyktynskie.com.pl.

 

§ V. Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać pisemnie na adres:

Benedictus-Memes sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Benedyktyńskiej 37 z dopiskiem „Nowości 20% taniej” drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: reklamacje@produktybenedyktynskie.com.pl lub poprzez zgłoszenie ich po przez infolinię pod numerem telefonu 539 080 000.

2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika Promocji.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres email, adres do

korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji dotyczące sposobu naprawy szkody. Dodatkowo w przypadku reklamacji składanych na piśmie: numer PESEL oraz podpis Uczestnika Promocji.

4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Benedictus-Memes sp. z o.o., który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich wpływu do Benedictus-Memes sp. z o.o.. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.

6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika Promocji, może on zwrócić się do Benedictus-Memes sp. z o.o. o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

8. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.

9. Uczestnik Promocji ma prawo zwrócenia się o pomoc do:

a. Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta),

 

§ VI. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie http://produktybenedyktynskie.com.pl/dok,27,

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Nowości 20% taniej”.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma: Regulamin sklepu internetowego produktybenedyktynskie.com.pl/regulamin .

4. Każda Promocja organizowana przez Benedictus-Memes sp. z o.o. jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.

5. Promocje organizowane przez Benedictus-Memes sp. z o.o. nie łączą się.

6. W przypadku, gdy produkt, który kupuje klient objęty jest kilkoma promocjami, cena produktu ustalana jest według najbardziej korzystnej dla klienta promocji.

7. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

PŁATNOŚCI I DOSTAWA

NASZ SKLEP OBSŁUGIWANY JEST PRZEZ SYSTEM SZYBKICH PŁATNOŚCI ONLINE. JEST TO WYGODNY I BEZPIECZNY SPOSÓB NA SZYBKĄ REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.
ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE REALIZOWANE SĄ PRZEZ JEDNĄ Z NAJSTARSZYCH FIRM KURIERSKICH W POLSCE. DZIĘKI TEMU TWOJA PACZKA DOTRZE NA CZAS WE WSKAZANE PRZEZ CIEBIE MIEJSCE.
CHCESZ ZAPŁACIĆ PRZY ODBIORZE? NIE MA PROBLEMU, ZA ZAMÓWIENIE W NASZYM SKLEPIE MOŻESZ ZAPŁACIĆ KURIEROWI PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI.
DLA WYGODY NASZYCH KLIENTÓW WPROWADZILIŚMY SYSTEM WYSYŁKI INPOST, PACZKOMATY 24/7 - ODBIERASZ WYSYŁKĘ W WYBRANYM PUNKCIE.
© COPYRIGHTS PRODUKTY BENEDYKTYŃSKIE WWW.PRODUKTYBENEDYKTYNSKIE.COM.PL 2014-2019 R.
X
s