Darmowa dostawa powyżej 200zł
Masz pytania? Zadzwoń
zapraszamy PN - PT od 9 do 17
Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej, dlatego nasza strona może nie działać poprawnie na Twoim komputerze. Sugerujemy zainstalować jedną z popularnych przeglądarek.

REGULAMIN KONKURSU KOLENDROWY ZAWRÓT GŁOWY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „#kolendrowyzawrotglowy” przeprowadzany w serwisie społecznościowym Facebook w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 3. Organizatorem Konkursu są Produkty Benedyktyńskie prowadzące działalność pod nazwą Benedictus Memes Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Benedyktyńska 37, dalej „Organizator”.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie są Produkty Benedyktyńskie prowadzące działalność pod nazwą Benedictus Memes Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Benedyktyńska 37, dalej „Fundator”.
 5. Fanpage oznacza:
  1. profil publiczny Produkty Benedyktyńskie, prowadzony w serwisie Facebook pod adresem  https://www.facebook.com/Produkty.Benedyktynskie/
  2. profil publiczny Kawiarnia & Delikatesy Św. Benedykta, prowadzony w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/cupoffinance/
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

II. UCZESTNICY KONKURSU I NAGRODY

 1. Uczestnikiem konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, która jest niefikcyjnym, zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i zaakceptowała Regulamin.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, regulaminu serwisu społecznościowego Facebook;
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  5. nie jest pracownikiem, współpracownikiem Organizatora, Spółek powiązanych, innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkiem ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.
 3. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w Konkursie jest łącznie 99 butelek oleju kolendrowego o pojemności 100ml.
 4. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

III. PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest dostępny w formie postów konkursowych na portalu społecznościowym na profilu publicznym Produktów Benedyktyńskich i Kawiarni & Delikatesów Św. Benedykta.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31.08.2018 r. o godz. 12:00 i trwa do dnia 25.09.2018 r. do godz. 23:59 („Czas Trwania Konkursu”).
 4. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania wykonując Zadanie Konkursowe zgodnie z wytycznymi z treści postu („Zgłoszenie Konkursowe”), przy użyciu konta zarejestrowanego użytkownika serwisu Facebook należącego do Uczestnika. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, być wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
 6. Po zakończeniu Konkursu Organizator wybierze 33 zwycięzców Konkursu (“Zwycięzcy Konkursu”) – autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych ocenianych według następujących kryteriów: oryginalność pomysłu oraz nieszablonowość kreacji Zadania Konkursowego.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Fanpage’u w Serwisie Facebook w ciągu 7 dni od momentu zakończenia konkursu. Publikacji będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Facebook poszczególnych Zwycięzców Konkursu.
 8. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości e-mail na adres:

wspolpraca@produktybenedyktynskie.com.pl

wpisując w tytule wiadomości „KONKURS - #kolendrowyzawrotglowy”, a w treści podając następujące dane:

 1. imię i nazwisko
 2. nazwę użytkownika z profilu Użytkownika w serwisie Facebook, z którego zostało wysłane zwycięskie Zgłoszenie Konkursowe
 3. adres korespondencyjny
 4. numer telefonu
 5. adres mailowy
 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową czy poprzez wiadomości prywatne na Fanpagu) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie,
 2. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ppkt. 8 powyżej, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych o których mowa w ppkt. 9 powyżej powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
 3. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 01października, po otrzymaniu przez Organizatora informacji o których mowa w ppkt. 8.
 4. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 5. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

IV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z autorskiej interpretacji Zadania Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na 5 lat po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage’y Facebook.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego Zwycięzcy Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
 3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w ppkt 3.6, Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Zwycięzcy Konkursu z powyższego tytułu.
 4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania zgłoszonych ani nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

 

V. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Zwycięzcom Konkursu.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 5. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Zwycięzcy Konkursu w Serwisie Facebook w postaci loginu Serwisu Facebook, z którego wysłał Zgłoszenie Konkursowe.

VI. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przebiegu Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@produktybenedyktynskie.com.pl z podaniem tytułu wiadomości: „KONKURS #kolendrowyzawrotglowy - Reklamacja”, przez Czas Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Zwycięzców Konkursu.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny oraz e-mailowy Uczestnika Konkursu jak również dokładny opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 2. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu serwisu społecznościowego Facebook, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.
 3. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w serwisie społecznościowym Facebook.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na oficjalnym fanpage’u Produktów Benedyktyńskiech w serwisie społecznościowym Facebook.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na fanpage’u Facebook. W przypadku zmiany Regulaminu na fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) fanpage’a
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej https://www.facebook.com/Produkty.Benedyktynskie/
 5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

PŁATNOŚCI I DOSTAWA

NASZ SKLEP OBSŁUGIWANY JEST PRZEZ SYSTEM SZYBKICH PŁATNOŚCI ONLINE. JEST TO WYGODNY I BEZPIECZNY SPOSÓB NA SZYBKĄ REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.
ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE REALIZOWANE SĄ PRZEZ JEDNĄ Z NAJSTARSZYCH FIRM KURIERSKICH W POLSCE. DZIĘKI TEMU TWOJA PACZKA DOTRZE NA CZAS WE WSKAZANE PRZEZ CIEBIE MIEJSCE.
CHCESZ ZAPŁACIĆ PRZY ODBIORZE? NIE MA PROBLEMU, ZA ZAMÓWIENIE W NASZYM SKLEPIE MOŻESZ ZAPŁACIĆ KURIEROWI PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI.
DLA WYGODY NASZYCH KLIENTÓW WPROWADZILIŚMY SYSTEM WYSYŁKI INPOST, PACZKOMATY 24/7 - ODBIERASZ WYSYŁKĘ W WYBRANYM PUNKCIE.
© COPYRIGHTS PRODUKTY BENEDYKTYŃSKIE WWW.PRODUKTYBENEDYKTYNSKIE.COM.PL 2014-2019 R.
X
s